Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι μόνο για γενικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες παρέχονται από την B&T COMPOSITES και ενώ επιδιώκουμε να ενημερώσουμε και να διορθώσουμε τις πληροφορίες, δεν προβάλλουμε καμία εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη εσείς τοποθετείτε σε τέτοιες πληροφορίες είναι επομένως αυστηρά με δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλεια ή ζημιά συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, έμμεσης ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ή οποιασδήποτε άλλης ζημιάς που προκύπτει από απώλεια δεδομένων ή κέρδη που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας .

Σε περίπτωση συνδέσεων με άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από την B&T COMPOSITES, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των τοποθεσιών. Η συμπερίληψη οποιωνδήποτε συνδέσμων δεν συνεπάγεται απαραίτητα μια σύσταση ή να υποστηρίξει τις απόψεις που εκφράζονται μέσα σε αυτές.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθεί ο ιστότοπος ομαλά. Ωστόσο, η B&T COMPOSITES δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν ευθύνεται για τον προσωρινό αποκλεισμό του ιστοτόπου λόγω τεχνικών ζητημάτων που δεν ελέγχονται.