Αίολος: Ανάπτυξη πολυλειτουργικών ινοπλισμένων σύνθετων υλικών με νανο-τροποποιημένη μητρική φάση για κατασκευή δομών ανεμογεννητριών, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ενωσης

Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-02971)

Espa
Espa